Televes Televes
Televes
J─Özyk: en | de | it | pl | pt | ru | es
Televes
Televes
Televes
Televes

POLITYKA PRYWATNOŚCI Televes Polska Sp. z o.o.

Polityka Prywatno┼Ťci i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Televes Polska Sp. z o.o. (dalej jako "Serwisy").

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z tre┼Ťci─ů ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.; dalej "Ustawa"), Televes Polska Sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu, ul. Bardzka 60, 50-517 Wroc┼éaw, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia-Fabrycznej we Wroc┼éawiu VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000356574, NIP 8992689284, REGON 021210184; z pokrytym w ca┼éo┼Ťci kapita┼éem zak┼éadowym wynosz─ůcym 2.000.000 z┼é, (dalej "Firma") informuje, ┼╝e jest administratorem podanych przez Pa┼ästwa w dedykowanych formularzach, znajduj─ůcych si─Ö w Serwisach, danych osobowych i przetwarza je zgodnie z Ustaw─ů oraz wyra┼╝on─ů przez Pa┼ästwa zgod─ů na ich przetwarzanie (o ile ta jest konieczna). Wype┼énienie i wys┼éanie formularza kontaktowego lub rejestracyjnego znajduj─ůcego si─Ö w danym Serwisie oznacza przekazanie Firmie danych osobowych znajduj─ůcych si─Ö w formularzu, takich jak: imi─Ö i nazwisko, pseudonim, adres zamieszkania i/lub adres wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, numer telefonu, faksu i/lub adres e-mail, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykszta┼écenie, seria i numer dowodu osobistego.

Ponadto Firma zbiera równie┼╝ dane takie jak adres IP, ustawienia przegl─ůdarki, informacje nt. poprzednio odwiedzonej strony (o ile przej┼Ťcie do Serwisu nast─ůpi┼éo przez odno┼Ťnik), poprzednio wyszukiwanych informacji oraz informacje o rodzaju i wersji Pa┼ästwa przegl─ůdarki - wynikaj─ůce z ogólnych zasad po┼é─ůcze┼ä realizowanych w Internecie, zawarte w logach systemowych, które s─ů wykorzystywane w celach technicznych, statystycznych oraz w celu poznania Pa┼ästwa zainteresowa┼ä i potrzeb, a tak┼╝e dostosowania Serwisu lub us┼éug do Pa┼ästwa preferencji.

Dane zbierane poprzez dost─Öpne w Serwisach formularze pos┼éu┼╝─ů Firmie do ┼Ťwiadczenia wybranej przez Pa┼ästwa us┼éugi (np. newsletter), udzielenia odpowiedzi na skierowane do Firmy wyst─ůpienie, a tak┼╝e w innych prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Firm─Ö, w szczególno┼Ťci marketingowych zwi─ůzanych z reklam─ů produktów i us┼éug Firmy oraz w innych celach, o ile wyra┼╝─ů Pa┼ästwo na to zgod─Ö.

Dane podawane przez Pa┼ästwa w czasie wype┼éniania formularzy dost─Öpnych w Serwisach chronione s─ů za pomoc─ů protoko┼éu SSL (Secure Socket Layer). SSL zapewnia poufno┼Ť─ç i integralno┼Ť─ç transmisji danych, a tak┼╝e uwierzytelnienie serwera, a niekiedy równie┼╝ klienta. Opiera si─Ö na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. Firma zapewnia Pa┼ästwa, ┼╝e b─Ödzie dok┼éada─ç nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby zagwarantowa─ç prawid┼éow─ů ochron─Ö wszystkich udost─Öpnionych jej danych osobowych, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpiecze┼ä danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrat─ů, nieupowa┼╝nionym ujawnieniem lub udost─Öpnieniem.

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Televes Polska Sp. z o.o. dane osobowe mog─ů zosta─ç udost─Öpnione do przetwarzania nast─Öpuj─ůcym podmiotom w celach zwi─ůzanych z Pa┼ästwa obs┼éug─ů:

  1.  w ramach grupy kapita┼éowej, do której nale┼╝y Televes Polska Sp. z o.o. - Televes S.A. z siedzib─ů w Santiago de Compostela 15-706, rua B. de Conxo 17, NIP A-15010176, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez Registro Mercantil de La Coruna.
  2. wspó┼épracuj─ůcej z Firm─ů w zakresie us┼éug ┼Ťwiadczonych m. in. za po┼Ťrednictwem Serwisu - Gallega de Informatica z siedzib─ů w Santiago de Compostela 15-706, rua B. de Conxo 17, NIP A-15025422, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez Registro Mercantil de La Coruna.

Zebrane dane osobowe nie zostan─ů ujawnione ┼╝adnym innym osobom ani podmiotom. W celu zapewnienia prawid┼éowo┼Ťci ┼Ťwiadczonych przez Firm─Ö us┼éug, Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů ujawniane podmiotom trzecim tylko na podstawie uprzednio wyra┼╝onej przez Pa┼ästwa zgody lub je┼╝eli obowi─ůzek ich ujawnienia b─Ödzie wynika┼é z innych przepisów prawa.

Zapisywanie danych za pomoc─ů cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w Pa┼ästwa urz─ůdzeniu ko┼äcowym i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer, który pozwala na zapami─Ötywanie parametrów u┼╝ytkowników Serwisu. "Ciasteczka" dostarczaj─ů zatem Firmie danych statystycznych o ruchu u┼╝ytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu oraz umo┼╝liwiaj─ů sprawne identyfikowanie u┼╝ytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowa┼ä i zainteresowa┼ä.

Firma wykorzystuje „ciasteczka” w celu gromadzenia informacji zwi─ůzanych z korzystaniem przez Pa┼ästwa z Serwisu. Na poszczególnych stronach internetowych Serwisu Firmy mog─ů by─ç wykorzystywane ró┼╝ne pliki cookies. Dzia┼éanie to nie s┼éu┼╝y zbieraniu, ani przetwarzaniu danych osobowych.

W Serwisie Firmy pliki cookies mog─ů by─ç wykorzystywane w celu:

  • dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji u┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie u┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób u┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie Serwisu dla u┼╝ytkownika. Na stronie Firmy stosowane s─ů pliki cookies Google Analytics, na które Firma nie ma wp┼éywu. S─ů one stosowane anonimowo wy┼é─ůcznie w celu uzyskania informacji statystycznej dotycz─ůcej nawigacji na naszej internetowej;
  • utrzymania sesji u┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której u┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wprowadzi─ç loginu i has┼éa.

Dane dotycz─ůce u┼╝ytkowników niniejszego Serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mog─ů by─ç ujmowane i ujawniane w formie statystyk zbiorowych, które nie zawieraj─ů danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikuj─Ö u┼╝ytkowników.

Czy mog─Ö zrezygnowa─ç z akceptowania cookies?

Czynno┼Ťci zwi─ůzane z przechowywaniem i wysy┼éaniem ciasteczek s─ů obs┼éugiwane przez Pa┼ästwa przegl─ůdark─Ö internetow─ů. Wi─Ökszo┼Ť─ç u┼╝ywanych przegl─ůdarek domy┼Ťlnie akceptuje "ciasteczka", jednak┼╝e mog─ů Pa┼ästwo w ten sposób ustawi─ç przegl─ůdark─Ö, aby móc odrzuca─ç pro┼Ťby o przechowanie ciasteczek w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci. Mo┼╝na to zrobi─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki. Zanim zdecyduj─ů si─Ö Pa┼ästwo zmieni─ç domy┼Ťlne ustawienia, prosz─Ö pami─Öta─ç, ┼╝e wiele "ciasteczek" pomaga w wygodnym korzystaniu ze stron Serwisu. Wy┼é─ůczenie "ciasteczek" mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na to, jak b─Öd─ů si─Ö wy┼Ťwietla─ç strony naszego Serwisu w Pa┼ästwa przegl─ůdarce.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych, postanowienia końcowe

Informujemy o przys┼éuguj─ůcym Pa┼ästwu na podstawie Ustawy prawie dost─Öpu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania z bazy danych osobowych Firmy.
Wszelkie udost─Öpnione za po┼Ťrednictwem Serwisu odno┼Ťniki do innych stron internetowych nie s─ů obj─Öte niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci. Prosimy Pa┼ästwa o zapoznanie si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci danego podmiotu.

Televes Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci, aby dostosowa─ç j─ů do aktualnych przepisów prawnych i Pa┼ästwa potrzeb. Jednocze┼Ťnie zapewnia, ┼╝e Pa┼ästwa prawa wynikaj─ůce z niniejszego dokumentu nie zostan─ů ograniczone bez Pa┼ästwa zgody. Wszelkie zmiany dotycz─ůce Polityki Prywatno┼Ťci b─Öd─ů publikowane na niniejszej podstronie Serwisu.
 

Televes
Televes Televes